Rozdrażew, dnia 17.07.2020 r.

Znak: ZSP.230.7.2020

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie informuje, że w dniu 17 lipca 2020r. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe w trybie art. 4 pkt 8 ustawy o zamówieniach publicznych pn.: Przebudowa istniejących pomieszczeń świetlicy w celu utworzenia stołówki szkolnej i jadalni w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.
Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:​

Dekarstwo Murarstwo Inne Usługi Budowlane
Roman Hajdysz
Wyszki 87
63-220 Kotlin
za cenę brutto: 122 313,93 zł

Uzasadnienie wyboru oferty:
Wykonawca złożył jedyną ofertę. Oferta została sporządzona prawidłowo. Jest to oferta zgodna z kryteriami oceny ofert . Oferta uzyskała 100 pkt. -cena ofertowa brutto 90 pkt, termin płatności – 10 pkt. i mieści się w kwocie jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia publicznego.


/-/ Krzysztof Broda