Szkoła w Rozdrażewie to Szkoła Podstawowa ze Szkołami Filialnymi w Dąbrowie, Dzielicach i Grębowie – łącznie około 600 uczniów. Organem prowadzącym jest Gmina Rozdrażew, a dyrektorem dr inż. Krzysztof Broda.

Misja

Zadaniem naszej szkoły jest:

 • przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia i wyposażenie ich w umiejętności korzystania ze źródeł informacji,
 • wspieranie harmonijnego rozwoju ucznia,
 • wspomaganie rodziny w wychowaniu z poszanowaniem ogólnoludzkich wartości,
 • nauczanie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych oraz za stan środowiska naturalnego,
 • wychowanie w duchu tradycji swojego miejsca pochodzenia, Ojczyzny i zjednoczonej Europy.

Wizja

W efekcie podejmowanych działań stworzymy wzorzec młodych ludzi, którzy:

 • będą przygotowani do nauki na wyższym etapie kształcenia,
 • umieją korzystać ze źródeł informacji,
 • potrafią nawiązywać pozytywne relacje,
 • znają podstawowe normy współżycia społecznego,
 • umieją współpracować z innymi,
 • dbają o zdrowie własne i innych,
 • dbają o środowisko naturalne,
 • są dumni ze swego pochodzenia.

Nasze sukcesy

 • Realizacja projektów i programów edukacyjnych.
 • Dobre efekty kształcenia.
 • Bardzo dobra baza lokalowa i dydaktyczna.
 • W pełni wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
 • Troska o bezpieczeństwo uczniów.
 • Finaliści i laureaci konkursów przedmiotowych i innych na szczeblu rejonowym, wojewódzkim i krajowym.
 • Bardzo liczne sukcesy sportowe.
 • Uczestniczenie w różnorodnych akcjach pomocowych, charytatywnych i ekologicznych.

Strategia rozwoju

 • Edukacja językowa.
 • Szkoła jako ośrodek kultury w gminie.
 • Szkoła jako centrum kształcenia dorosłych.
 • Działalność opiekuńczo-wychowawcza celem wspomagania rodzin uczniów.
 • Wychowanie w duchu poszanowania tradycji i wartości ogólnoludzkich.
 • Bogacenie bazy sportowej i wspieranie wszelkich inicjatyw sportowych w gminie.
 • Ukierunkowanie zawodowe uczniów, rozpoznawanie predyspozycji i zainteresowań.