• Statut

  • Program Wychowawczo-Profilaktyczny

  • Plan godzin nauczycielskich do dyspozycji rodziców

  • Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć

  • Instrukcja przygotowania i organizacji sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego

  • Regulamin wycieczek

  • Regulamin dowożenia

  • Regulamin Rady Pedagogicznej

  • Regulamin świetlicy szkolnej

  • Regulamin biblioteki

  • Regulamin centrum multimedialnego