• Statut

 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny

 • Program realizacji Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego

 • Plan godzin nauczycielskich do dyspozycji rodziców

 • Zarządzenie dyrektora w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć

 • Instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu ósmoklasisty

 • Regulamin wycieczek

 • Regulamin dowożenia

 • Regulamin Rady Pedagogicznej

 • Regulamin świetlicy szkolnej

 • Regulamin biblioteki

 • Regulamin centrum multimedialnego

 • Regulamin korzystania z dziennika elektronicznego

 • Klauzula informacyjna RODO