Godziny pracy pielęgniarki szkolnej

Poniedziałeknieczynne
Wtorek10:15 – 15:00
Środa7:30 – 10:00
Czwartek7:30 – 10:50
Piąteknieczynne

Zakres świadczeń

Informacja o zakresie opieki sprawowanej przez pielęgniarkę szkolną.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centylek” działając na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019, poz. 1078) informuje, że uczniowie są objęci profilaktyczną opieką zdrowotną w środowisku nauczania i wychowania w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (część I załącznika nr 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych – tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 736, ze zm.) obejmujących:

  1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u ucznia odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne lub klasy I oraz klasy III, V, VII szkoły podstawowej, klasy I oraz ostatniej szkoły ponadpodstawowej, a także kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki czynnej nad uczniami z problemem zdrowotnym;
  2. opiekę nad uczniami przewlekle chorymi i z niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem rodzinnym, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
  3. udzielaniu pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach, zachorowaniach lub zatruciach u uczniów;
  4. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej;
  5. grupowej profilaktyce fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatem fluorkowym u uczniów klas I – VI szkół podstawowych oraz edukacji w zakresie zdrowia jamy ustnej;
  6. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnychw szkole.

Brak zgody na realizację któregokolwiek z wyżej wymienionych świadczeń wymaga formy pisemnej.

Informacja o świadczeniach gwarantowanych znajduje się na tablicy ogłoszeń w szkole.
Jednocześnie NZOZ informuje, że pozyskane dane dotyczące stanu zdrowia ucznia są objęte tajemnicą medyczną. Ponadto dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe zasady ich przetwarzania dostępne są na tablicy informacyjnej w gabinecie szkolnym .

Prosimy o wypełnienie i przekazanie pielęgniarce szkolnej Karty badania profilaktycznego ucznia. Dane uzyskane z wywiadu posłużą do realizacji wyżej wymienionych świadczeń. W celu zapewnienia jak najlepszej opieki nad dzieckiem podczas pobytu w szkole, prosimy o bieżące informowanie pielęgniarki szkolnej o wszelkich zmianach w stanie zdrowia dziecka.

Celem testów przesiewowych oraz badania bilansowego jest:

  • wczesne wykrywanie wad rozwojowych u dziecka, np.: wady wzroku, kręgosłupa, słuchu,
  • określenie grupy ćwiczebnej , tj.: przeciwwskazań do na zajęcia w-f, uczestnictwa w zawodach sportowych,
  • innych szczególnych wskazań dotyczących opieki zdrowotnej w trakcie pobytu dziecka w szkole.

Po wykonaniu testów przesiewowych uczniowie pełnoletni / rodzice proszeni są o udanie się z dzieckiem do lekarza rodzinnego celem wykonania badań bilansowych. Kartę badania bilansowego należy zwrócić pielęgniarce szkolnej.

Planowana fluoryzacja: nie wykonujemy do odwołania.

Przypominamy, że pielęgniarce szkolnej należy dostarczyć Kartę Zdrowia Ucznia. Szczególnie dotyczy to uczniów zmieniających szkołę w trakcie roku szkolnego.

Szkolne koło PCK

Na terenie szkoły działa Szkolne Koło PCK, opiekunem koła jest pielęgniarka szkolna Ewa Kasprzak. Przez cały rok prowadzimy szkolenia z pierwszej pomocy. Organizowana jest olimpiada w tej dziedzinie. Organizujemy różnego rodzaju happeningi, konkursy z zakresu uzależnień, pogadanki z zakresu zdrowego stylu odżywiania, pokazy przybliżające tematykę zdrowej żywności oraz AIDS. Celem Koła jest uczenie wrażliwości i szacunku dla innych. Zajmujemy się organizowaniem słodkich paczek, zbiórką odzieży, włączamy się aktywnie do wszelkiego rodzaju akcji i kampanii społecznych.

Druki