Nabór do projektu mobilności Erasmus+

Ogłaszamy nabór uczniów klas siódmych i ósmych do udziału w mobilności zagranicznej w ramach projektu nr 2023-1-PL01-KA121-SCH-000127854, realizowanej w ramach projektu Erasmus+. Projekt realizowany będzie w dniach 8-15 maja 2024 r. w Neapolu (Włochy).

Kryteria rekrutacji:

  • średnia ocen;
  • zachowanie;
  • język obcy na poziomie komunikatywnym (test językowy 30 stycznia);
  • aktywność szkolna;
  • mniejsze szanse;
  • wyjazd po raz pierwszy.

Szczegółowe kryteria rekrutacji zamieszczone są na karcie zgłoszeń.

Karty zgłoszeń (wniosek + załączniki) są do pobrania u wychowawcy klasy lub na stronie internetowej SP Rozdrażew.

Terminy:

  • Zgłoszenia przyjmowane są od 31 stycznia 2024 r. do 6 lutego, godz. 13:30 2024 r. sekretariacie szkoły.
  • Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone dnia 8 lutego 2024 r.
  • Odwołania od wyniku rekrutacji można będzie składać do dyrektora szkoły do dnia 15 lutego 2024 r.

Uczniowie muszą posiadać aktualny dowód lub paszport i Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Załączniki: