Komunikat w sprawie organizacji pracy szkoły w dniach 9.11.2020 – 29.11.2020

Autobus szkolny dla dzieci z OP kursuje rano bez zmian. Odwóz o godz. 13:00 (bez zmian).

Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej.

Stołówka szkolna pracuje bez zmian.

Biblioteka szkolna otwarta w godzinach pracy.

Pedagog szkolny pełni dyżur w szkole we wtorek w godz. 10:00 – 14:00, w pozostałe dni pracuje zdalnie .

Pielęgniarka szkolna przyjmuje w godzinach pracy.

Nauczanie zdalne odbywa się według załączonej procedury i dotyczy klas 1-8 w godzinach lekcyjnych zgodnie z planem lekcji.

Dla wszystkich uczniów klas 1-8 zostały utworzone konta do nauki zdalnej na Google Classroom. W przypadku problemów z logowaniem lub zagubieniem hasła można kontaktować się z p. Łukaszem Rybą poprzez dziennik elektroniczny.

Do komunikacji rodziców z nauczycielami służy dziennik elektroniczny.

Krzysztof Broda
Dyrektor szkoły