Komunikat – powrót dzieci do oddziałów przedszkolnych (19.04.2021r.)

Autobus szkolny dla dzieci z OP kursuje rano bez zmian. Odwóz o godz. 13:00 (bez zmian).

Świetlica szkolna zapewnia opiekę dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej.

Stołówka szkolna pracuje bez zmian.

Biblioteka szkolna otwarta w godzinach pracy.

Pedagog szkolny pełni dyżur w szkole we wtorek w godz. 10:00 – 14:00, w pozostałe dni pracuje zdalnie.
Pielęgniarka szkolna przyjmuje w godzinach pracy.

Nauczanie zdalne odbywa się według dotychczasowej procedury i dotyczy klas 1-8 w godzinach lekcyjnych zgodnie z planem lekcji.

Krzysztof Broda
Dyrektor szkoły