Nasza szkoła w roku szkolnym 2011/2012 realizowała projekt edukacyjny pod nazwą „Zagrajmy o sukces”.

Beneficjentem Projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, a w realizacji partneruje mu Szkolny Związek Sportowy „WIELKOPOLSKA”.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych).

W ramach projektu w szkole były realizowane zajęcia w następującym zakresie:

  • zajęcia ICT (informatyczne),
  • zajęcia z przedmiotów przyrodniczo-matematycznych,
  • języki obce,
  • pomoc psychologiczna,
  • zajęcia sportowo-wychowawcze (stanowiące element zachęcający młodzież do uczestnictwa w projekcie).