Pro­gram Ar­ty­stycz­ny skie­ro­wa­ny jest do naj­młod­szych, by przez śpiew mogli ra­do­wać się ży­ciem, do­świad­czać bo­gac­twa mu­zy­ki, czer­pać sa­tys­fak­cję ze wspól­ne­go śpie­wa­nia i otwie­rać się na świat kul­tu­ry. W roku 2009 „Śpie­wa­ją­ca Pol­ska” obej­mie 370 szkół z całej Pol­ski. Pro­gram wspie­ra roz­wój chó­rów szkol­nych przez do­fi­nan­so­wa­nie go­dzin lek­cyj­nych oraz opie­kę me­to­dycz­ną nad pe­da­go­ga­mi kie­ru­ją­cy­mi chó­ra­mi.

Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry za­rzą­dza pro­gra­mem przy po­mo­cy part­ne­ra, jakim jest Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal „Wra­ti­sla­via Can­tans”. Fe­sti­wal spra­wu­je opie­kę me­to­dycz­ną i me­ry­to­rycz­ną dzię­ki ze­spo­ło­wi ko­or­dy­na­to­rów re­gio­nal­nych pod kie­run­kiem Gra­ży­ny Ro­ga­li-Szcze­rek, Ko­or­dy­na­to­ra Ogól­no­pol­skie­go.

Sta­ły­mi for­ma­mi dzia­łal­no­ści w ra­mach pro­gra­mu są m.in.: do­dat­ko­we lek­cji śpie­wu, co­mie­sięcz­ne spo­tka­nia dy­ry­gen­tów, warsz­ta­ty dla osób pro­wa­dzą­cych chóry oraz do­rocz­ne prze­glą­dy chó­rów szkol­nych.

Ope­ra­to­rem pro­jek­tu jest Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Wra­ti­sla­via Can­tans.

Re­ali­za­cja pro­gra­mu to szan­sa na:

  • edukację świadomych odbiorców sztuki,
  • poznanie przez młodzież wartościowego polskiego i światowego repertuaru muzycznego,
  • wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sztukę w szacunku dla wartości, jakie sztuka niesie,
  • rozwój osobowości, wrażliwości i wyobraźni poprzez edukację chóralną,
  • kontakt chórzystów z wybitnymi artystami – mistrzami,
  • doskonalenie zawodowe nauczycieli – dyrygentów w kierunku pracy z dziećmi.

Re­ali­za­cja po­wyż­szych zadań po­win­na mieć miej­sce we współ­pra­cy z kadrą pe­da­go­gicz­ną aka­de­mii mu­zycz­nych, bądź in­nych wyż­szych uczel­ni pol­skich kształ­cą­cych kadrę dy­ry­genc­ką.

Opie­kę me­ry­to­rycz­ną i me­to­dycz­ną za­pew­nia Mi­ni­ster Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go przy fi­nan­so­wym wspar­ciu sa­mo­rzą­dów lo­kal­nych.