Comenius to jeden z czterech programów sektorowych Programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) wspiera finansowo oraz merytorycznie:

 • partnerską współpracę europejskich placówek edukacyjnych (polegającą na realizacji wspólnego projektu);
 • uczestnictwo nauczycieli w kursach doskonalenia zawodowego;
 • przygotowanie do pracy przyszłych nauczycieli (poprzez umożliwienie im odbycia stażu w roli asystenta).

W projekcie uczestniczą trzy instytucje:

 • Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie,
 • Szkoła Średnia im. Henryka Sienkiewicza w Landwarowie,
 • Ryska Średnia Szkoła Polska im. Ity Kozakiewicz w Rydze.

Zespół Szkół Publicznych w Rozdrażewie pełnił będzie rolę koordynatora zaplanowanych w projekcie działań. W naszej szkole za realizację projektu odpowiadają:

 • Lila Michalak,
 • Aneta Dymarska,
 • Wiesława Binek,
 • Hanna Wierzowiecka.

Polski Rozdrażew, litewski Landwarów oraz łotewska Ryga leżą w tej samej strefie klimatycznej, ale warunki pogodowe miejscowości często bardzo się różnią. Projekt zakłada stworzenie stacji meteorologicznych, w których równolegle będą prowadzone pomiary składników pogody i badany jej wpływ na plony. Dokonane zostaną pomiary i ocena stanu czystości środowiska przyrodniczego Rozdrażewa, Landwarowa i Rygi. Uczestnicy poznają zasady wytwarzania zdrowej żywności, porównując gospodarstwa ekologiczne i typowe. Założą i poprowadzą ogródek ekologiczny. Porównają również tradycje kulinarne Polski, Litwy i Łotwy oraz odniosą je do zasad zdrowego żywienia. Opracują trójjęzyczną książkę kucharską. Przygotują tradycyjne biesiady: polską, litewską i łotewską. Odwiedzą miejsca w najbliższej okolicy cenne przyrodniczo, historycznie i kulturowo dla partnerów, odnajdą elementy je łączące – wspólne dziedzictwo kulturowe (śladami Adama Mickiewicza i rodu Radziwiłłów). Uczniowie podniosą swoje kompetencje językowe w zakresie posługiwania się językiem angielskim i językiami narodowymi partnerów w komunikacji bezpośredniej oraz słownictwa związanego z tematyką projektu. Podniosą swe kompetencje informatyczne dzięki różnorodnej komunikacji internetowej, gromadzeniu i przetwarzaniu informacji dostępnych na stronach WWW oraz prezentowaniu efektów pracy z wykorzystaniem technologii informatycznych. Podczas wzajemnych wizyt przygotują narzędzia badawcze i zaprezentują efekty pracy, porównają wyniki badań, poznają narodowe tradycje i poszukają elementów je łączących.

Bliskie sąsiedztwo, podobne warunki klimatyczne oraz dziedzictwo kulturowe umożliwią szybką integrację uczestników projektu, a co za tym idzie – doskonalenie umiejętności językowych. To naszym zdaniem bardzo dobra sytuacja wyjściowa do wzajemnego poznania się i integracji nowego pokolenia Europejczyków. Mamy nadzieję, że dzięki realizacji projektu przełamiemy istniejące bariery i stereotypy, otworzymy drzwi do szerszej współpracy regionalnej oraz pobudzimy w uczniach i nauczycielach kreatywność i przedsiębiorczość.

Cele szczegółowe projektu:

 • Umiejętność oceny stanu środowiska naturalnego.
 • Właściwa postawa odpowiedzialności za przyrodę i własne zdrowie.
 • Wdrożenie uczniów do samodzielnego pomiaru np. składników pogody, czystości wody, powietrza i gleby.
 • Doskonalenie posługiwania się językami obcymi.
 • Dostrzeganie wpływu pogody na rośliny i plony.
 • Wytwarzanie zdrowej żywności z zachowaniem równowagi w przyrodzie.
 • Opracowanie wyników pomiarów i ich analiza ze szkołami partnerskimi.
 • Poznanie struktury i funkcjonowania gospodarstwa ekologicznego.
 • Porównanie upodobań kulinarnych Polaków , Litwinów i Łotyszy z uwzględnieniem zasad zdrowego odżywiania.
 • Poznanie miejsc cennych przyrodniczo, historycznie i kulturowo w każdym regionie.
 • Umiejętności współpracy i otwartość

Tematyka projektu:

 • badania meteorologiczne,
 • ocena stanu środowiska przyrodniczego,
 • produkcja zdrowej żywności,
 • przyzwyczajenia kulinarne Polaków, Litwinów i Łotyszy,
 • przyrodnicze, historyczne i kulturowe związki regionów.

Sposoby i metody osiągania celów:

 • zajęcia jęzkowe,
 • praca metodą projektu,
 • metoda badawcza,
 • obserwacja,
 • pomiary w stacji meteorologicznej i ich odczyt,
 • prowadzenie poletek ekologicznych,
 • wycieczki tematyczne,
 • zajęcia warsztatowe i terenowe,
 • gromadzenie i przetwarzanie informacji,
 • imprezy środowiskowe,
 • przygotowanie prezentacji multimedialnych,
 • przygotowanie publikacji.

 

Więcej informacji o realizacji programu w naszej szkole znajdziesz na stronie archiwalnej.