Program „Dobry Start”

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300
zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok
szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To
wsparcie dla 4,4 miliona uczniów.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w
szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Na dziecko
niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do
ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka,
ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun
faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która
wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o
świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa
rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor
placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu „Dobry
start” zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia
dobry start.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry
start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w
miejsce gminnych i powiatowych organów właściwych – zapewniając w
pełni zautomatyzowany proces obsługi programu „Dobry start”.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie dobry start będzie można
składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego
świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na
wskazane konto bankowe.

Wnioski drogą online będzie można składać, tak jak w latach ubiegłych
od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość
elektroniczną lub portal PUE ZUS

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia
nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w
kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to
wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do
przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne
w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program Dobry Start nie
obejmuje również studentów.