Konkurs z okazji jubileuszu firmy MAX-POL
Z okazji jubileuszu firma MAX-POL organizuje konkurs dla najmłodszych. Zadaniem uczestników jest stworzenie niepowtarzalnego znicza i hasła firmowego.

Zabawa skierowana jest do uczniów szkół podstawowych (klasy od I do VIII). Aby wziąć udział w konkursie, należy wykonać pracę plastyczną na podany temat, sfotografować ją i wysłać na adres redakcja@glokalna.pl. Komisja oceni nadesłane prace pod kątem kreatywności oraz zastosowanych technik plastycznych. Mile widziane będzie również użycie różnych ciekawych materiałów. Akcja rusza 31 marca o godz. 10.00, a zakończy się 30 kwietnia o godz. 23.59.

Na zwycięzcę konkursu czeka nagroda o wartości 1000 zł. Za zajęcie drugiego miejsca przewidziano nagrodę o wartości 500 zł, a trzeciego – 300 zł. Autorzy dwudziestu wyróżnionych prac otrzymają upominki warte 150 zł. Szczegóły akcji zawarte są w regulaminie, który będzie dostępny przez cały czas jej trwania na stronie www.glokalna.pl.

REGULAMIN
1.Nazwa akcji:
Akcja będzie prowadzona pod nazwą
„Jubileusz 35-lecia firmy Max-Pol”
2. Podmiotem urządzającym akcję zwanym dalej „Organizatorem” jest Wielkopolska Squad s.c., wydawca „Wielkopolskiej Gazety Lokalnej KROTOSZYN”, mająca siedzibę przy ul. Mickiewicza 37/2 w Krotoszynie, o numerze NIP 621-181-14-02. Fundatorem nagród jest firma Max-Pol Sp. z o. o. sp. k. z siedzibą przy ul. Koźmińskiej 124 b w Krotoszynie, o numerze NIP 621-182-28-83 .
ZASIĘG AKCJI
3. Akcja odbędzie się na terenie powiatu krotoszyńskiego.
4. Czas trwania akcji.
Akcja trwa od 31.03.2020 od godz. 10.00 do 30.04.2020 do godz. 23.59. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej na temat firmy Max-Pol, sfotografowanie jej i wysłanie na adres email – redakcja@glokalna.pl
DANE OSOBOWE
5. Wymagamy podania imienia i nazwiska, wieku i nazwy placówki, do której uczęszcza uczeń oraz imienia i nazwiska rodzica czy opiekuna prawnego dziecka a także adresu e-mail.
UCZESTNICY AKCJI
6. Uczestnikami akcji mogą być dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej (klasy I-VIII).
Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi wcześniej nieopublikowanymi.
7. Wzięcie udziału w akcji jest równoznaczne:
– z akceptacją regulaminu akcji,
– ze zobowiązaniem się do przestrzegania zasad określonych w regulaminie,
– z potwierdzeniem, że uczestnik spełnia wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w akcji.
– z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika akcji przez Organizatora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) do celów organizacji i przebiegu konkursu.
KOMISJA
8. W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz dokonania wyboru zwycięzców, Organizator powoła Komisję. W jej skład wejdą przedstawiciele Organizatora i Fundatora. Komisja oceni prace pod kątem kreatywności, zastosowanych technik oraz różnorodności użytych materiałów.
ZASADY
9. Aby wziąć udział w akcji, należy w czasie od 31 marca, godz. 10.00 do 30 kwietnia, godz. 23.59 samodzielnie wykonać pracę plastyczną na temat firmy Max-Pol, sfotografować ją i wysłać na adres redakcja@glokalna.pl w tytule wiadomości podając ,,Max-Pol – konkurs” łącznie z załącznikami do regulaminu tj. metryczką oraz zgodą. Po otrzymaniu pracy oraz załączników potwierdzimy ich przyjęcie. Dodatkowo poprosimy o potwierdzenie w dodatkowym mailu zapoznania się z Regulaminem i chęci przystąpienia do Konkursu.
Regulamin akcji będzie dostępny przez cały czas jej trwania na www.glokalna.pl.
10. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
11. Każda praca powinna zawierać na odwrocie metryczkę wg załączonego wzoru. Brak zgód na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi udział w konkursie.
12. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków akcji oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do akcji lub utratę prawa do nagrody.
13. Lista zwycięzców zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.glokalna.pl