Metody  i formy pracy

W realizacji programu wykorzystuje się różnorodne metody i formy, aby umożliwić uczniom aktywne doświadczanie i możliwość przeżywania tego co jest tematem zajęć.  W edukacji wczesnoszkolnej wskazane jest łączenie ze sobą różnych form aktywności dziecka: przyswajanie i odkrywanie nowych wiadomości, przeżywanie i działanie. Aby osiągnąć zamierzone cele należy stworzyć odpowiednie warunki nauczania: ciekawe sytuacje problemowe, zorganizować  spotkania i zajęcia z różnymi ludźmi- praktykami w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa oraz bezpieczeństwa.

W realizacji programu wykorzystane zostaną: pogadanki z pielęgniarką, policjantem, instruktorem pierwszej pomocy, pokazy, ćwiczenia praktyczne, obserwacje, dramy, burza mózgów, gry dydaktyczne, zabawy inscenizowane, filmiki, metody aktywizujące. Planowane są też zajęcia w terenie.

W trakcie realizacji programu stosowane będą formy pracy indywidualnej, grupowej i zbiorowej.

Program innowacji z zakresu pierwszej pomocy i bezpieczeństwa w edukacji wczesnoszkolnej pt. „Ratuję życie, bezpiecznie żyję”

Realizacja programu polegać będzie na przygotowaniu i przeprowadzeniu raz na dwa tygodnie zajęć z programu „Ratuję życie, bezpiecznie żyję”

Treści edukacyjne programu i przewidywane osiągnięcia uczniów:

 1. „Wypadek. Co robić? Zachowanie się w miejscu wypadku.”Uczeń:
  • wykazuje gotowość niesienia pomocy
  • wie, że nie należy wpadać w panikę a powinno się starać opanować emocje
  • ocenia stan poszkodowanego
  • pamięta o zapewnieniu bezpieczeństwa osobie poszkodowanej i własnej
  • potrafi wskazać przedmioty, które są niebezpieczne
 2. „Wezwanie pomocy na miejsce wypadku.”Uczeń:
  • potrafi ocenić sytuację i stan poszkodowanego
  • potrafi przeprowadzić rozmowę telefoniczną z dyspozytorem pogotowia udzielając najważniejszych informacji
  • zna numer pogotowia ratunkowego i inne telefony alarmowe
  • posiada umiejętność korzystania z telefonów alarmowych
  • rozumie, że udzielenie pierwszej pomocy daje szansę przeżycia wypadku
  • potrafi udzielić właściwej pomocy poszkodowanemu: zastosować metodę „w.s.c.” (widzę, słyszę, czuję) oraz go uspokoić
 3. „Apteczka pierwszej pomocy.”Uczeń:
  • wie, co znajduje się w apteczce pierwszej pomocy
  • wymienia podstawowe wyposażenie apteczki, wie do czego służą opatrunki, bandaże, plastry, chusty trójkątne
  • potrafi opatrzyć niewielkie skaleczenie
  • potrafi właściwie zastosować odpowiednie środki lecznicze znajdujące się w apteczce pierwszej pomocy
 4. „Pozycja boczna ustalona.”Uczeń:
  • wie, co to jest pozycja boczna ustalona i kiedy się ją stosuje
  • potrafi ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej
  • wie, że należy kontrolować oddech poszkodowanego w pozycji bocznej
  • wie, że należy okryć poszkodowanego, jeśli jest taka możliwość
 5. „Oddechy ratownicze, uciskanie klatki piersiowej.”Uczeń:
  • potrafi ocenić, czy u poszkodowanego jest zachowany oddech
  • potrafi samodzielnie udrożnić drogi oddechowe
  • wie, że oddechy należy wykonywać spokojnie i powoli
  • potrafi prawidłowo odnaleźć miejsce ucisku
  • wie, że ucisk należy wykonywać mocno i szybko
  • wie, że oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej można ćwiczyć tylko na manekinie
 6. „Krwawiący nos.”Uczeń:
  • wie, jak należy uspokoić i pocieszyć poszkodowanego
  • zna przyczyny (najczęściej występujące) krwawienia z nosa
  • wie, że poszkodowany przy pomocy chustki powinien lekko ucisnąć sobie listki nosa i oddychać ustami
  • wie, gdzie należy przyłożyć zimny okład celem zmniejszenia krwawienia
  • rozumie, że kontakt z krwią poszkodowanego jest niebezpieczny i należy go unikać
 7. „Łańcuch przeżycia.”Uczeń:
  • potrafi powiedzieć, co to jest łańcuch przeżycia
  • potrafi wymienić wszystkie czynności, które składają się na łańcuch
  • wie, które czynności wchodzące w skład łańcucha może wykonać samodzielnie
  • wie, że dwa pierwsze ogniwa mogą ocalić poszkodowanego
  • pamięta o szybkim wezwaniu pomocy
 8. „Oparzenia.”Uczeń:
  • zna rodzaje oparzeń
  • wie, że słońce, gorące płyny, ogień, fajerwerki mogą być przyczyną poparzeń
  • wie, jak należy pomóc poszkodowanemu, który się poparzył
  • rozumie potrzebę przykrycia po schłodzeniu oparzonego miejsca gazą
  • rozumie potrzebę wezwania na pomoc osoby dorosłe
  • rozsądnie korzysta z kąpieli słonecznych
  • stosuje nakrycie głowy i kremy z filtrem UV
 9. „Zatrucia.”Uczeń:
  • zna przyczyny zatruć
  • jest ostrożny i rozważny w kontaktach z lekami i środkami chemicznymi
  • rozpoznaje podstawowe symbole przedstawiające substancje trujące
  • wie, że należy powiadomić dorosłych lub pogotowie ratunkowe, gdy podejrzewa zatrucie
 10. „Złamania.”Uczeń:
  • wie, jakie są objawy złamań
  • wie, jak należy unieruchomić złamaną kończynę
  • wie, że nie wolno ściągać obuwia ze złamanej kończyny (but rozsznurować)
  • wie, dlaczego nie można poruszać złamaną kończyną
  • potrafi wykorzystać chustę trójkątną i folie termiczną (koc ratunkowy)
  • umie wezwać pomoc, potrafi uspokoić poszkodowanego
 11. „Pożar.”Uczeń:
  • zna przyczyny powstawania pożarów
  • zna zagrożenia dla zdrowia i życia w czasie pożaru i wie, jak ich unikać
  • zna drogę ewakuacyjną i oznaczające ją symbole
  • potrafi posłużyć się telefonem i wezwać straż pożarną
  • wie, jak opuszczać palący się teren
  • wie, jak właściwie zachować się podczas pożaru w domu, stara się pomóc innym
  • uświadamia sobie, że nie wszystko gasi się wodą
 12. „Jazda na rowerze.”Uczeń:
  • uświadamia sobie zagrożenia wynikające z nieużywania kasków podczas jazdy rowerem
  • zna skutki upadku w czasie jazdy rowerem
  • potrafi stworzyć kodeks rowerzysty wraz z zakazami i zasadami bezpiecznej jazdy rowerem
 13. „Nieznajomy.”Uczeń:
  • jest świadomy zagrożeń płynących ze strony obcych osób
  • wie, jak właściwie zachować się w niebezpiecznej sytuacji
 14. „Uwaga prąd.”Uczeń:
  • wie, czym jest elektryczność i jakie korzyści płyną z jej używania
  • jest świadomy, jakie zagrożenia ze sobą niesie elektryczność
  • wie, jak bezpiecznie korzystać z prądu
  • wie, jak reagować, gdy jest świadkiem porażenia prądem
 15. „Bezpieczne poruszanie się po drodze.”Uczeń:
  • zna zasady przechodzenia przez jezdnię oraz poruszania się po drodze
  • rozpoznaje najczęściej spotykane znaki drogowe
  • potrafi korzystać z pobocza drogi w przypadku braku chodnika
  • wie, że należy chodzić lewą stroną drogi
  • potrafi ostrożnie poruszać się po ulicy, zwłaszcza na niebezpiecznych odcinkach i skrzyżowaniach
 16. „Bezpiecznie z odblaskiem.”Uczeń:
  • dostrzega ważność umieszczania znaków odblaskowych na ubraniu i tornistrze
  • jako użytkownik drogi nie stanowi zagrożenia dla siebie i innych
  • przewiduje, jakie mogą być skutki poruszania się na drodze w okresie jesienno- zimowym, gdy widoczność jest znacznie ograniczona
  • potrafi zaprojektować własny odblask
 17. „Bezpiecznie na wakacjach”Uczeń:
  • zna zasady bezpieczeństwa obowiązujące w miejscach letniego wypoczynku nad wodą
  • wie, jak właściwie korzystać z kąpieli słonecznych
  • potrafi ułożyć kodeks bezpiecznego pływaka
  • dba o bezpieczeństwo własne i innych podczas wakacyjnych podróży
  • potrafi wskazać zagrożenia na jakie może natrafić podczas wakacji i sposoby ich unikania
 18. „Bezpieczne gry i zabawy zimowe.”Uczeń:
  • zna najważniejsze zasady dotyczące bezpiecznych zabaw zimowych
  • potrafi przygotować regulamin bezpiecznych ferii
  • dba o bezpieczeństwo swoje i innych podczas zimowych zabaw
  • unika zagrożeń, jakie czekają podczas zabaw zimą
 19. „Używkom mówimy NIE.”Uczeń:
  • potrafi wymienić przyczyny sięgania po używki przez dzieci
  • jest świadomy niebezpieczeństw, jakie niosą ze sobą uzależnienia
  • potrafi być asertywny i radzić sobie w trudnych sytuacjach
 20. „Mój przyjaciel pies.”Uczeń:
  • wie, jak właściwie opiekować się czworonogiem
  • zna zasady bezpiecznego zachowania się w obecności obcych psów
  • zna sposoby ochrony przed atakującym psem (pozycja żółwia)
  • potrafi ułożyć kodeks zachowania się w obecności psów