Spodziewane efekty:

 1. dla szkoły
  • wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły,
  • uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych,
  • budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców jako placówki dbającej o rozwój swoich wychowanków,
  • podniesienie jakości pracy szkoły,
 2. dla uczniów
 • zwiększenie zainteresowania niesieniem pomocy potrzebującym,
 • zwiększenie zainteresowania ratownictwem i bezpieczeństwem własnym i innych,
 • przygotowanie uczniów do racjonalnych zachowań w obliczu różnych zagrożeń,
 • ukształtowanie właściwych postaw, odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,
 • rozwój myślenia przyczynowo- skutkowego,
 • umiejętność współpracy w grupie.

Sposoby ewaluacji

Ewaluacja jest zaplanowanym działaniem sprawdzającym, dzięki któremu można przekonać się, w jakim stopniu zostały osiągnięte zakładane przez nauczyciela cele, czy metody i formy aktywności były skuteczne. Ewaluacja będzie prowadzona na bieżąco. W tym celu posłużymy się:

 • obserwacją zachowania i zaangażowania uczniów na zajęciach,
 • ankietami skierowanymi do dzieci i rodziców (po zakończeniu programu innowacji),
 • testem wiadomości z zakresu udzielania pomocy i bezpiecznego zachowania się w wybranych sytuacjach (przed rozpoczęciem i po zakończeniu innowacji).

Po analizie wyników ewaluacji Rada Pedagogiczna i Dyrektor szkoły dokona oceny przydatności wprowadzonych zmian.