Wstęp i uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji

Niemal codziennie możemy usłyszeć w mediach o różnych niebezpiecznych sytuacjach,  rodzajach wypadków, urazach, zatruciach w domach, w najbliższym otoczeniu miejsca zamieszkania czy w szkołach.

Każdy z nas , czy to małe dziecko czy dorosły człowiek, może stać się świadkiem wypadku czy nieszczęśliwego zdarzenia, w wyniku którego może być zagrożone czyjeś zdrowie lub życie. Co w takich sytuacjach podpowiada nam rozum? Oczywiście, aby nieść pomoc. Ale aby komuś pomóc, trzeba wiedzieć, jak to zrobić, jak się zachować.

Dzieci już od najmłodszych lat życia uczestniczą w różnych sytuacjach, nie zdając sobie sprawy z grożących im niebezpieczeństw i skutków nieszczęśliwych wypadków. Warto byłoby więc podjąć działania w celu wyposażenia  uczniów w elementarne podstawy wiedzy o zachowaniu się w sytuacjach niebezpiecznych dla ich zdrowia i życia oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Ważne jest aby dzieci potrafiły uchronić swoje życie i zdrowie, a w przyszłości stały się rozsądnymi młodymi ludźmi. Myślimy, że takie zajęcia z edukacji bezpieczeństwa i pierwszej pomocy powinny się rozpoczynać już od najmłodszych lat życia, bo nawet dzieci mogą służyć pomocą w nagłych wypadkach i pobudzać dorosłych do aktywności w tym zakresie.

Szkoła, jako instytucja w której dziecko na co dzień przebywa, ma możliwość wyrobienia określonych postaw i umiejętności w kontaktach z innymi ludźmi. Charakteryzująca dzieci w wieku wczesnoszkolnym aktywność, ciekawość wszystkiego i skłonność do naśladownictwa a także wrażliwość emocjonalna, stwarzają korzystne warunki do osiągnięcia  zamierzonych działań.

W szkole, w której pracujemy działa koło PCK, którym opiekuje się pielęgniarka szkolna. Jeszcze nie tak dawno organizowane były przez nią szkolenia i olimpiady z pierwszej pomocy przedmedycznej na wszystkich etapach edukacyjnych, do których przygotowywałyśmy swoich uczniów i które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Niestety zajęcia tego typu powadzone są w mniejszym wymiarze godzin, a dobrze byłoby poszerzyć ich zakres działań i dać uczniom szansę na rozwijanie zainteresowań tą problematyką, by mogli poznać zasady udzielania pomocy w różnych sytuacjach.

W szkole, corocznie odbywają się półkolonie letnie dla klas 1-3. W programie ubiegłorocznych półkolonii, wśród różnorodnych zajęć, były również zajęcia z pierwszej pomocy. Dzieci biorące udział w tych zajęciach z wielkim zainteresowaniem obserwowały a następnie wykonywały czynności prowadzące do ratowania życia. Z relacji rodziców uczniów słyszałyśmy o wielkim zadowoleniu wśród dzieci, które opowiadały w domach, w jak ważnych zajęciach uczestniczyły i jak dumne były z tego, co robiły i czego się nauczyły.

Niedawno też w szkole pojawiło się pismo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która przeprowadziła ankietę internetową, z której wynika, że rodzice w 100% popierają naukę pierwszej pomocy w szkołach podstawowych. Do pisma dołączone były deklaracje w sprawie wprowadzenia obowiązku nauki pierwszej pomocy w szkołach podstawowych. Deklaracje zostały przedstawione przez nauczycieli klas 1-3 na zebraniach klasowych i podpisane przez wszystkich obecnych rodziców.

Powyższe działania zainspirowały nas i utwierdziły w przekonaniu do napisania programu innowacji, której treści dotyczyłyby ratowania życia i edukacji bezpieczeństwa. Bo przecież głównym zadaniem szkoły, również edukacji wczesnoszkolnej, jest między innymi przygotowanie młodego człowieka do życia, tzn. sytuacji, w których się znajduje lub może się znaleźć.

Jesteśmy zdania, że szkoła, w której pracujemy sprzyja wdrożeniu innowacji. Placówka posiada wykwalifikowaną kadrę nauczycielską, która została przeszkolona z zakresu pierwszej pomocy oraz posiada nauczycieli instruktorów, którzy mogą szkolić innych w tym zakresie. Ponadto szkoła została wyposażona w otrzymany od Fundacji WOŚP, niezbędny sprzęt dydaktyczny do prowadzenia  zajęć pierwszej pomocy. Są to fantomy, płyty CD, książeczki czy telefony tekturowe.