Informacja dla rodziców o zajęciach wspomagających uczniów

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rozdrażewie na podstawie § 10g ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn. zm.) w szkole informuję rodziców, iż w uzgodnieniu z radą pedagogiczną dyrektor szkoły ustalił listę przedmiotów, z których zorganizowane zostaną zajęcia wspomagające, o których mowa w  § 10f ust. 1 wymienionego rozporządzenia, w okresie od dnia 2 września 2021 r. do dnia 22 grudnia 2021 r.

W ramach zajęć wspomagających realizowane będą zajęcia w wymiarze 10 h (jedna godzina tygodniowo dla klasy lub grupy uczniów) po zajęciach lekcyjnych z następujących przedmiotów:

  • język polski 4 h
  • matematyka 3 h
  • język angielski w klasach IV –VII 3 h
  • język niemiecki w klasie VIII 3 h

Do dnia 23.06.2021 r. proszę o złożenie pisemnych deklaracji przystąpienia do realizacji określonych wyżej zajęć wspomagających z wybranych przedmiotów.

Zajęcia zostaną zorganizowane dla co najmniej 10 osób z klasy.

Krzysztof Broda

Załącznik: